OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO!

Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola oraz do oddziału przedszkolnego w Grodzisku, na rok szkolny 2021/22 znajdują się na drzwiach przedszkola we Wręczycy Wielkiej oraz Szkoły Podstawowej w Grodzisku. Rodzice dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2021/22 zostali poinformowani telefonicznie.

Od 19 kwietnia do 7 maja niezbędne jest potwierdzenie przez rodziców dziecka zakwalifikowanego do przedszkola, woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grodzisku, w postaci pisemnego oświadczenia ( do pobrania poniżej ). Wypełnione oświadczenia należy umieszczać w specjalnie przygotowanej skrzynce, która znajduje się przy wejściu głównym do  budynku przedszkola, w godzinach  od  6.00  do 16.00.


                                                                Bogusława Kuśnierz – dyrektor przedszkola

Drodzy Rodzice!

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Informacja dotycząca działalności przedszkola od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogranicza się funkcjonowanie przedszkola. Ograniczenie polega na zawieszeniu zajęć stacjonarnych, które od 29 marca, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Do przedszkola mogą (na wniosek rodzica) uczęszczać dzieci, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci rodziców, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wniosek mogą złożyć rodzice, którzy:

– są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

– realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

– realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

– pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

– wykonują działania ratownicze,

– są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

– są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

– są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

– są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

– są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

– są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Prosimy Rodziców, którzy chcą złożyć wniosek, o kontakt telefoniczny –  numer 781 995 155

Wniosek do Pobrania:

SZANOWNI PAŃSTWO !

Informujemy,  że do  31.03.2021 r.  (do godz. 13.00)  można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski oraz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej przedszkola z zakładki REKRUTACJA oraz z sekretariatu placówki. Wypełnione wnioski można umieszczać w specjalnie przygotowanej skrzynce, która znajduje się przy wejściu głównym do  budynku przedszkola w godzinach  od  6.00  do 16.00.

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice!

W piątek 29.01.2021r. odbędzie się
BAL KARNAWAŁOWY
Serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków.
Prosimy rodziców o przebranie dzieci od rana.