Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa

Zarządzenie  nr 2/2018 Dyrektora Przedszkola z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej z dnia 03.09.2018r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Przedszkolu

Na podstawie:

 1. art. 68 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.poz.59)
 2. art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
 3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. (Dz. U. 2017 poz. 649)
 4. rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  i   higieny w publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr. 6, poz.  69 ze zmianami).

zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam procedurę dotyczą zdrowych i bezpiecznych  warunków przebywania dzieci w Przedszkolu  z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej  stanowiącą załącznik nr 1 do procedury

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2019 Dyrektora Przedszkola z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej
Z dnia 23.08.2019r.

Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Przedszkolu  z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1287)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019r. poz.502)
 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  i   higieny w    publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr. 6, poz.  69 z późn. zm).
 4. Statut przedszkola.

Cel procedury

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.

Zakres Procedury

Niniejszy dokument reguluje zasady organizacji zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu.

Osoby podlegające procedurze

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice, nauczyciele, wszyscy pracownicy Przedszkola z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej.

Opis procedury

Bezpieczeństwo

 1. Przedszkole sprawuje  opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości  rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.
 2. Przedszkole  zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 3. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP o ppoż., które określają instrukcje BHP i instrukcje ppoż.
 4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych, a w przypadku ich narażenia na niebezpieczeństwo  ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
 5. Ubiór dziecka oraz obuwie na zmianę  powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców w szatni zapasowych części garderoby.
 6. Zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii, w tym łańcuszków i bransoletek.
 7. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie pod opieką nauczycieli.
 8. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie.
 9. Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren ogrodu  jedynie w parach. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzania liczebności grupy.
 10. Każde wyjście nauczyciela z dziećmi poza teren przedszkola jest odnotowane w zeszycie wyjść.
 11. Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 12. Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega codziennej kontroli przez konserwatorów.
 13. Wszystkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi.
 14. Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez nauczyciela – zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki, nawet na chwilę.
 15. Nie wolno dzieciom podczas dnia samowolnie wychodzić z sali.
 16. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek, sprzętu i wyposażenia znajdującego się w jego sali i pomieszczeniach przyległych.
 17. Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża je, zapoznaje z nimi rodziców i dzieci.
 18. W czasie godzin dydaktycznych nauczyciel nie wykonuje czynności niezwiązanych z opieką nad dziećmi, jego uwaga skupiona jest wyłącznie na nich.

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola

 1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci   z przedszkola . Dzieci mogą odbierać inne osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat, upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Na pisemny wniosek rodziców dziecko może odebrać rodzeństwo, które ukończyło 16 lat. Upoważnienie takie jest ważne przez rok szkolny.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, przyprowadzający i odbierający je z przedszkola są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 4. Przedszkole ponosi odpowiedzialność za dziecko od momentu, gdy rodzic osobiście przekazuje je  woźnej oddziałowej w szatni lub nauczycielowi. Rodzic przejmuje odpowiedzialność za dziecko, gdy wita się z dzieckiem, a po jego pobycie w przedszkolu odbiera je osobiście od nauczyciela lub woźnej oddziałowej.
 5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie, której stan będzie wskazywał, iż nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W przypadku zaistnienia takiego faktu nauczycielka zawiadamia rodziców, a w przypadku braku kontaktu – kolejną osobę z listy upoważnionych. Dziecko pozostaje pod opieką nauczycielki do momentu jej przybycia.
 6. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego   z rodziców muszą być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 7. W przypadku nieodebrania dziecka po ustalonej godzinie zakończenia pracy przedszkola, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie   z rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka. Nauczyciel zostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania, sporządza notatkę w dokumentacji współpracy z rodzicami, z uwzględnieniem godziny odbioru dziecka i przyczyny spóźnienia. Notatka jest podpisana przez rodzica, nauczyciela i inną osobę obecną przy zdarzeniu.
 8. Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez, uroczystości i festynów odpowiedzialni są rodzice (opiekunowie) dziecka oraz nauczyciele.

Zdrowie

 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
 2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 3. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać z dziećmi zdrowymi.
 4. W stanach infekcji, chorób skórnych zakaźnych i po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne , inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 6. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 7. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucie, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka  oraz innych dzieci  w przedszkolu (m. in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
 8. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 9. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka .
 10. W sytuacjach nagłych, gdy stan dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania Procedury  postepowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 11. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od  rodzica  a rodzice są zobowiązani do przedłożenia  zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 12. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu ( np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.
 13. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.
 14. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne w z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości  pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).
 15. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu,  a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Postanowienia końcowe

 1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
 2. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców /opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola.
 3. Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Traci moc poprzednia Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Przedszkolu z dnia 03.09.2018r.