Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja

Materiały

Wytyczne GIS przedszkola i żłobki-V aktualizacja
Wytyczne​_GIS​_przedszkola​_i​_żłobki-V​_aktualizacja.pdf 3.99MB
Jak skutecznie myć ręce
Jak​_skutecznie​_myć​_ręce.png 0.28MB
Jak prawidłowo dezynfekować ręce
Jak​_prawidłowo​_dezynfekować​_ręce.jpg 0.80MB
Jak prawidłowo nałozyć i zdjąć maseczkę
Jak​_prawidłowo​_nałozyć​_i​_zdjąć​_maseczkę.png 0.12MB
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
Jak​_prawidłowo​_nałożyć​_i​_zdjąć​_rękawice.png 0.23MB

Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów w trakcie epidemii SARS – CoV-2.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wytyczne dotyczące zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego  w trakcie epidemii SARS-CoV-2.Zadaniem całego systemu oświaty jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole i  placówkach oświatowych oraz upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o  bezpieczeństwie, ochronie zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń oraz sytuacji nadzwyczajnych na każdym etapie edukacyjnym.

Uczniowie realizują treści nauczania z zakresu wychowania komunikacyjnego zgodnie z celami kształcenia i treściami nauczania ustalonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Treści te są dostosowane do  wieku i etapu rozwoju ucznia. Wychowanie komunikacyjne ma na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku obowiązkowo zapewnianego przez gminy bezpłatnego dowozu i opieki niepełnosprawnym dzieciom i  młodzieży oraz uczniom, który nie jest formą publicznego transportu zbiorowego, należy uwzględnić regulacje przewidziane w przepisach § 25 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz.861 ze zm.), z których wynika, że nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

  1. trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  2. zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.*

Prosimy zapoznać się z wytycznym Ministerstwa Infrastruktury.

Załącznik:


Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów

Akcja informacyjno-edukacyjna „Wirusoochrona”

Przedszkolaki w ramach wojewódzkiej akcji informacyjno – edukacyjnej pt.: „Wirusoochrona” organizowanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wzięły udział w zajęciach profilaktycznych na temat higieny oraz zdrowia. Wszystkie dzieci dowiedziały się, jak należy wspomagać organizm, aby zapobiegać infekcjom, poznały zasady sanitarne obowiązujące podczas pandemii, nauczyły się prawidłowego mycia rąk, dowiedziały się jak działa szczepionka. W każdej grupie dzieci rozwiązywały krzyżówki, malowały kolorowanki, odpowiadały na pytania, obejrzały prezentację multimedialną na temat wirusów i prawidłowo demonstrowały sposób zachowania się w czasie zagrożenia chorobowego. Poprzez zabawę zdobyły nowe wiadomości i umiejętności.