Procedura przepływu informacji w przedszkolu

Procedura przepływu informacji w przedszkolu

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2019
Dyrektora Przedszkola z oddziałem integracyjnym
Im. Małego Księcia We Wręczycy Wielkiej
z dnia 23.08.2019r.

Procedura przepływu informacji między przedszkolem i rodzicami w Przedszkolu z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej

Podstawa prawna:

1. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 r. Nr 120 poz. 526 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Dz. z 2017 r. poz. 682, z 2018 r. poz. 950, z 2019 r. poz. 303, 1146.)
3. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148,1078, 1287)
5. Statut Przedszkola

Cel procedury:

1. Zapewnienie właściwego przepływu informacji między pracownikami przedszkola a rodzicami/prawnymi opiekunami.
2. Ustalenie kompetencji pracowników przedszkola w zakresie udzielania informacji.
3. Określenie form, terminów i sposobu przekazywania informacji między rodzicami
i pracownikami przedszkola.
Zakres procedury: procedura opisuje sposób udzielania informacji o dzieciach uczęszczających do przedszkola oraz sprawach związanych z organizacją pracy przedszkola
Osoby podlegające procedurze: wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola
Opis procedury:

§1
Kompetencje pracowników przedszkola w zakresie udzielania informacji

1. Informacji o pracy przedszkola udzielają osoby do tego uprawnione.
2. Informacje o dzieciach udzielane są wyłącznie rodzicom lub prawnym opiekunom.
3. Osoby zajmujące poszczególne stanowiska upoważnione są do udzielania informacji zgodnie z posiadanymi kompetencjami:
a) dyrektor, wicedyrektor
– organizacja pracy przedszkola (zasady, unormowania prawne, przyjmowanie skarg i wniosków)
– organizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego, zajęć dodatkowych, pomocy psychologiczno- pedagogicznej
c) intendent
– organizacja żywienia,
– odpłatność za przedszkole
d) nauczyciele (w tym logopeda, nauczyciel religii i jez. angielskiego)
– organizacja pracy w grupie
– bieżące informacje o dziecku

§2.
Sposoby udzielania informacji

1. Rodzice mają prawo do uzyskania wyczerpującej i rzetelnej informacji o dziecku oraz wypowiadania się we wszystkich sprawach dotyczących pracy przedszkola z zachowaniem drogi służbowej: nauczyciel, dyrektor, organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2. Informacje między pracownikami przedszkola a rodzicami przekazywane są z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i w sposób gwarantujący dyskrecję:
a) w formie pisemnej :
– ogłoszenia
– zaproszenia
– gazetki
– foldery
– zeszyt skarg i wniosków
– kwestionariusze ankiet
– dokumentacja diagnozy przedszkolnej i obserwacji
– informacja o gotowości szkolnej – karty prac dzieci
b) ustnie w czasie:
– zebrań ogólnych
– zebrań grupowych
– rozmów indywidualnych
– rozmów telefonicznych
c) elektronicznie:
– poprzez stronę internetową
– przez portale społecznościowe
3. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się ze statutem przedszkola, regulaminami i procedurami obowiązującymi w przedszkolu, znajdującymi się na stronie internetowej przedszkola.
4. Kontakty z rodzicami odnotowywane są w zeszycie kontaktów z rodzicami.
5. Zapoznanie się z wynikami diagnozy przedszkolnej i obserwacji pedagogicznych rodzice potwierdzają podpisem w arkuszu obserwacji.
6. Otrzymanie informacji o gotowości szkolnej rodzice potwierdzają podpisem na kopii pozostającej w dokumentacji przedszkolnej.

§3.
Terminy udzielania informacji

1. Dyrektor i wicedyrektor udzielają informacji i oczekują na informacje zwrotne od rodziców w godzinach pracy, poza godzinami pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi.
2. Sekretarka i Intendent udziela informacji w godzinach urzędowania.
3. Nauczyciele wymieniają informacje z rodzicami:
a) w czasie zebrań grupowych co najmniej 1 raz w roku szkolnym – wyłącznie informacje ogólne dotyczące całej grupy
b) w rozmowach indywidualnych:
– z rodzicami dzieci 3 , 4 i 5– letnich po przeprowadzeniu obserwacji pedagogicznych: na początku listopada i w czerwcu
– z rodzicami dzieci 6- letnich po przeprowadzeniu diagnozy przedszkolnej na początku listopada oraz po opracowaniu informacji o gotowości szkolnej w kwietniu
– w czasie dyżurów pełnionych przez każdą z nauczycielek raz na dwa tygodnie poza godzinami pracy dydaktycznej z dziećmi, po uprzednim umówieniu się osobistym lub telefonicznym
(terminy i godziny dyżurów znajdują się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej)
– w każdym terminie w razie potrzeby rodziców lub nauczycielki, po uprzednim uzgodnieniu
– telefonicznie po godzinach pracy dydaktycznej nauczycielki, ale w godzinach pracy przedszkola
4. Nauczycielki ze względu na:
– bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci,
– obowiązki związane z pracą wychowawczo-dydaktyczną,
– przestrzeganiem ochrony danych osobowych
– zasadą dyskrecji
nie udzielają informacji o dziecku (poza krótkimi, istotnymi spostrzeżeniami dotyczącymi danego dnia) podczas pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi.
5. Rodzice zobowiązani są do udzielenia rzetelnych informacji o stanie zdrowia dziecka mających wpływ na jego bezpieczeństwo w przedszkolu we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub w każdym innym momencie w przypadku ich zaistnienia.

Traci moc procedura przepływu informacji między przedszkolem i rodzicami w
Przedszkolu nr 7/2018 z dnia 03.09.2018r.